Pokud se cíle tohoto projektu shodují se záměry Vaší porodnice, chcete získávat pravidelně každé čtvrtletí reprezentativní zpětnou vazbu od svých rodiček, průběžné vyhodnocení plnění podmínek certifikace PPP od realizátorů projektu, případně máte zájem získat certifikát PPP, přidejte se k ostatním porodnicím a zapojte se do projektu Přirozený porod v porodnici. První rok účasti v projektu je zkušební, to znamená, že porodnice si může vyzkoušet, co účast v projektu obnáší. Předává požadované podklady a pravidelně každé čtvrtletí dostává zpracované výsledky. Výsledky se, pokud si to „porodnice“ nepřeje nezveřejňují a slouží pouze pro potřebu porodnice a hromadné statistické zpracování. Po roce se může porodnice rozhodnout, zda chce v projektu pokračovat a usilovat o udělení certifikátu PPP. V druhém roce se výsledky porovnávají s prvním rokem a meziroční dynamika je předmětem hodnocení. V druhém roce má možnost porodnice získat certifikát PPP při splnění níže popsaných kritérií.

Jak projekt probíhá a co je potřeba udělat pro zapojení do něj?

I. Sledované indikátory kvality:

Každé porodnické pracoviště, které se do projektu PPP zapojí, sleduje frekvence pěti dále specifikovaných výkonů (kromě císařských řezů vždy jako podíl z počtu fyziologických porodů) a podporuje vyplnění krátkého elektronického dotazníku pro zjištění osobní zkušenosti rodiček s průběhem porodu a souvisejících služeb.

 I.A Výkony

Na konci každého kalendářního čtvrtletí předá na předepsaném formuláři (v příloze 1) údaje o počtech výkonů v souladu s jejich evidencí ve svém nemocničním informačním systému.

Sledované výkony:

 1. Epiziotomie
 2. Epidurální anestezie
 3. Podání oxytocinu během první a druhé doby porodní (za účelem urychlení porodu nikoli pro vypuzení placenty)
 4. Císařský řez
 5. Fyziologický porod vedený porodní asistentkou

 I.B Osobní zkušenost rodiček

Porodnické pracoviště průběžně sbírá e-mailové adresy svých klientek a předává je v dávkovém režimu přibližně jednou týdně organizátorům projektu. Každá rodička, která souhlasí s účastí ve výzkumu a předá svou e-mailovou adresu, obdrží od organizátorů výzkumu do 14 dní od opuštění porodnice e-mailem individuální instrukci k vyplnění elektronického dotazníku. Dotazník obsahuje 21 hodnocených otázek a několik doplňujících otázek třídících. Dotazník se zaměřuje na dodržování zásad uvedených v Desateru projektu PPP

Organizátoři projektu vyhodnotí frekvence výkonů a osobní zkušenost rodiček podle dále uvedených pravidel a předají průběžné výsledky porodnici.

II.Způsob vyhodnocení indikátorů kvality:

Váhy indikátorů v souhrnném hodnocení:

 • Zkušenost rodiček (dotazníkové šetření) = váha 60%, teoretické bodové rozpětí -7 až 38 bodů
 • Hodnocení frekvence výkonů (výkaz dle NIS) = váha 40 %, teoretické bodové rozpětí 0 až 25 bodů
 • Souhrnné hodnocení porodnice = teoretické bodové rozpětí -7 až 63 bodů

Porodnice pro splnění podmínek certifikace nemusí plnit všechna kritéria na maximum, ale v souhrnném hodnocení musí získat aspoň 49 bodů z 63 možných.

II.A Popis hodnocení výkonů:

Celkem za statistiku provedených výkonů: 25 bodů / za každý hodnocený výkon max. 5 bodů.

1. Epiziotomie – u tohoto výkonu je možné dosáhnout 0-5 bodů podle splnění následujících frekvencí výkonu vztažených k počtu všech fyziologických porodů za hodnocené období

a) pokud již porodnice dosáhla hranice 29,9% a méně, automaticky získává 5 bodů

b) pokud porodnice nedosáhla hranice 29,9% a méně, a zároveň poklesl počet výkonů o 10 procentních bodů (PB) oproti stejnému období předchozího roku, jsou body rozděleny následovně:

 • 1 bod: za sledované období 60% a více výkonů
 • 2 body: 50 – 59,9% výkonů
 • 3 body: 40 – 49,9% výkonů
 • 4 body: 30 – 39,9% výkonů
 • 5 bodů: 29,9% a méně

c) pokud porodnice nedosáhla hranice 29,9% a méně, a zároveň poklesl počet výkonů o méně než 10 procentních bodů (PB) oproti stejnému období předchozího roku, získává porodnice 0 bodů

d) pokud nemocnici počet výkonů vzroste:

1) pokud nemocnici počet výkonů vzroste, ale zůstane v pásmu pod 30%, získává 5 bodů

2) pokud nemocnici počet výkonů vzroste a nebude v pásmu pod 30%, získává nemocnice 0 bodů.

2. Epidurální anestezie – u tohoto výkonu je možné dosáhnout pouze 5 bodů za splnění hranice podílu výkonů pod 5%, nebo 0 bodů za nesplnění tohoto podílu vztaženého k celkovému počtu fyziologických porodů za hodnocené období.

3. Podání oxytocinu během 1. a 2. doby porodní za účelem urychlení porodu – u tohoto výkonu je možné dosáhnout 0-5 bodů podle splnění následujících frekvencí výkonu vztažených k počtu všech fyziologických porodů za hodnocené období

a)pokud již porodnice dosáhla hranice 29,9% a méně automaticky získává 5 bodů

b)pokud porodnice nedosáhla hranice 29,9% a méně a zároveň poklesl počet výkonů o 10 procentních bodů (PB) oproti stejnému období předchozího roku, jsou body rozděleny následovně:

 • 1 bod: za sledované období 60% a více výkonů
 • 2 body: 50 – 59,9% výkonů
 • 3 body: 40 – 49,9% výkonů
 • 4 body: 30 – 39,9% výkonů
 • 5 bodů: 29,9% a méně

c)pokud porodnice nedosáhla hranice 29,9% a méně a zároveň poklesl počet výkonů o méně než 10 procentních bodů (PB) oproti stejnému období předchozího roku, získává porodnice 0 bodů

d) pokud nemocnici počet výkonů vzroste:

1) pokud nemocnici počet výkonů vzroste, ale zůstane v pásmu pod 30%, získává 5 bodů

2) pokud nemocnici počet výkonů vzroste a nebude v pásmu pod 30%, získává 0 bodů.

4.Císařský řez – u tohoto výkonu je možné dosáhnout pouze 5 bodů za splnění podmínky poklesu počtu císařských řezů o 1 procentní bod oproti stejnému období předchozího roku.

(Pokud porodnice dosáhla podílu 15% a méně CS na celkovém počtu porodů ve sledovaném období, získává automaticky 5 bodů bez ohledu na meziroční trend.)

5.Fyziologický porod vedený porodní asistentkou – u tohoto výkonu je možné dosáhnout 0-5 bodů podle splnění následujících frekvencí výkonu vztažených k celkovému počtu fyziologických porodů v hodnoceném období.

a)pokud již porodnice dosáhla hranice 60% a více automaticky získává 5 bodů

b)pokud porodnice nedosáhla hranice 60% a více a zároveň narostl počet výkonů o 10 procentních bodů (PB) oproti stejnému období předchozího roku, jsou body rozděleny následovně:

 • 1 bod: 0 – 29,9% výkonů
 • 2 body: 30 – 39,9% výkonů
 • 3 body: 40 – 49,9% výkonů
 • 4 body: 50 – 59,9% výkonů
 • 5 bodů: 60% a více

d)pokud porodnice nedosáhla hranice 60% a více a zároveň narostl počet výkonů o méně než 10 procentních bodů (PB) oproti stejnému období předchozího roku získává porodnice 0 bodů

c)pokud nemocnici počet výkonů poklesne:

1) pokud nemocnici počet výkonů poklesne, ale zůstane v pásmu nad 60% získává 5 bodů

2) pokud nemocnici počet výkonů poklesne a nebude v pásmu nad 60%, získává 0 bodů

II.B Hodnocení osobní zkušenosti rodiček

Minimální metodické předpoklady pro zpracování výsledků:

 • podíl získaných e-mailových kontaktů = aspoň 50 % z celkového počtu rodiček v hodnoceném období
 • návratnost vyplněných dotazníků = aspoň 40 % z celkového počtu získaných adres

Minimální metodické předpoklady pro certifikaci PPP:

 • podíl získaných e-mailových kontaktů – aspoň 50 % z celkového počtu rodiček v hodnoceném období
 • návratnost vyplněných dotazníků – aspoň 45 % z celkového počtu získaných adres

Dotazník se zaměřuje na zásady uvedené v Desateru PPP. Zkušební elektronický dotazník je k nahlédnutí na adrese: http://internet.stemmark.cz/research/rid1409/index.php

Vyhodnocení pro certifikaci:

Celkový počet možných bodů: 63 (25 za výkony + 38 za osobní zkušenost rodiček)

Minimální počet bodů pro certifikaci: 49 (nezávisle na poměru obou složek)

III. Ostatní podmínky:

První rok účasti porodnice v projektu PPP bude zkušební. To znamená, že výsledky nebudou sloužit k ostrému hodnocení. Každá porodnice bude mít možnost si účast v projektu vyzkoušet a získat tak cenou vazbu od rodiček o kvalitě poskytovaných služeb. Ostré hodnocení bude zahájeno až od druhého roku účasti porodnice v projektu

Sběr bude zahájen od 1. dne kvartálu následujícího po přihlášení porodnice do projektu, to znamená, že porodnická pracoviště, která budou mít zájem se do projektu zapojit např. od 3. čtvrtletí 2013, by měla všem rodičkám, které budou rodit od 1.10.2013 poskytnout Informace pro rodičky o smyslu projektu obsahující žádost o poskytnutí e-mailové adresy.

IV. Obchodní podmínky:

Každé pracoviště obdrží výsledky zpracované za každé kalendářní čtvrtletí. Výsledky budou obsahovat průběžné vyhodnocení všech hodnocených indikátorů (5 hodnocených výkonů, osobní zkušenost rodiček) a jednoduché vyhodnocení odpovědí rodiček na spokojenost s poskytovanou péčí (frekvence odpovědí na všechny otázky dotazníku).

Cena za jedno čtvrtletí je 5 900,- Kč (bez DPH) na jedno samostatně hodnocené porodnické pracoviště.

Proceduru sběru a vyhodnocení dat se snažíme průběžně maximálně racionalizovat, aby poplatek za účast v projektu byl dostupný pro všechna pracoviště.

V. Co dělat, pokud se hodláte přihlásit do projektu:

 1. Kontaktujte RNDr. Tomáše Raitera (kontakt níže), odpovědného za výzkumnou část projektu a potvrďte zájem o účast v projektu. Sdělíme Vám, kam budete posílat získané informace a pomůžeme Vám vyřídit vše potřebné, spojené se sběrem a vyhodnocením dat.
 2. Vytiskněte si „Pokyny pro sběr emailových adres“ a „Informace pro rodičky“ v potřebném množství a začněte od 1. dne následujícího čtvrtletí sbírat e-mailové adresy rodiček.
 3. Zjistěte, zda je možné získat z Vašeho nemocničního informačního systému (NIS) všechny potřebné údaje pro sledování frekvence výkonů viz. formulář „Evidence výkonů PPP“. Pokud ne, využijte stejný kontakt, pomůžeme Vám zjistit, co v takovém případě dělat.
 4. Celý proces jsme se snažili maximálně zjednodušit. Budete-li potřebovat více informací, neváhejte nás kontaktovat.

Kontakt pro případ jakýchkoli dotazů či nejasností:
RNDr. Tomáš RAITER
e-mail: raiter@hodnoceni-nemocnic.cz
tel: +420 774 203 543
web: www.hodnoceni-nemocnic.cz
adresa: Opletalova 9, 110 00 Praha 1