Desatero PPP – přirozený porod v porodnici vychází ze závěrů XXX. celostátní konference Sekce perinatální medicíny ČGPS ČLS JEP, materiálů a doporučení vydaných Světovou zdravotnickou organizací (WHO), Českou gynekologicko-porodnickou společností (ČGPS), Dětským fondem OSN (UNICEF), Koalicí za zlepšení služeb v porodnictví (CIMS), Mezinárodní iniciativou za porodní péči pro matku a dítě (IMBCI) a navazuje na dlouhodobé aktivity organizací usilujících o zkvalitnění porodní péče v ČR.

 1. DIALOG. Usilovat o dialog, vstřícnou komunikaci a empatické jednání veškerého personálu.
 2. INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP. Zohledňovat individuální přání a potřeby rodičky i novorozence po celou dobu pobytu v porodnici.
 3. INFORMOVANOST. Informovat pravdivě, srozumitelně, bez zastrašování a včas o všech úkonech v rámci poskytované péče.
 4. RESPEKT. Respektovat intimitu a soukromí ženy, vyvarovat se familiárnosti v přístupu k ženě.
 5. ODBORNOST. Sledovat a uplatňovat nejnovější odborná doporučení (odborné společnosti, WHO, ENCA apod.) a lege artis postupy.
 6. SOUHLAS. Provádět veškeré lékařské zásahy a medikaci pouze v opodstatněných případech a vždy na základě informovaného souhlasu rodičky.
 7. BEZ POPLATKŮ. Nezpoplatňovat přítomnost blízké osoby u porodu a umožnit, aby ženu mohlo doprovázet více osob najednou.
 8. SVOBODA. Volbu polohy ponechat ve všech dobách porodních na rozhodnutí rodičky.
 9. STOP ŠKODLIVÉ SEPARACI. Podporovat raný kontakt „kůže na kůži“ a samopřisátí. Zajistit nepřetržitou blízkost matky a dítěte po porodu i na oddělení šestinedělí. Vyšetřovat fyziologického novorozence na těle matky nebo v její těsné blízkosti.
 10. KOJENÍ. V maximální možné míře podporovat kojení, zajistit vlídnou a praktickou pomoc, naslouchat potřebám a požadavkům matky.

Stáhněte si:
Desatero PPP leták 1
Desatero PPP, leták, verze 2

Podrobně rozepsané jednotlivé body Desatera PPP – Přirozený porod v porodnici

1. DIALOG

Usilovat o dialog s rodičkou, vstřícnou komunikaci a empatické jednání veškerého personálu.

 • Jednat s rodičkou slušně a uctivě.
 • Aktivně naslouchat přáním a potřebám rodičky.
 • Poskytovat rodičce emocionální podporu.
 • Trpělivě odpovídat na otázky ohledně poskytované péče.

2. INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP

Zohledňovat individuální přání a potřeby rodičky i novorozence po celou dobu pobytu v porodnici.

 • Poskytovat péči v souladu s kulturním zázemím rodičky.
 • Posilovat sebedůvěru ženy ve schopnosti porodit dítě a pečovat o něj.
 • Respektovat přání rodičky formulovaná v porodním plánu.
 • Zhodnotit individuálně případná rizika.
 • Sledovat nejen fyzickou, ale také psychickou kondici ženy ve všech fázích porodu a adekvátně na ni reagovat.

3. INFORMOVANOST

Informovat pravdivě, srozumitelně, bez zastrašování a včas o všech úkonech v rámci poskytované péče.

 • Informovat o právu na informovaný souhlas.
 • Poskytovat údaje a statistiky o porodních úkonech, zásazích a výsledcích.
 • Školit personál v nefarmakologických způsobech tišení bolesti a následně o nich informovat rodičku.
 • Ukazovat relaxační techniky a úlevové polohy.
 • Informovat rodičku o tom, jak správně pečovat o novorozence.
 • Informovat o možnostech navazující péče o rodičku a dítě.

4. RESPEKT

Respektovat intimitu a soukromí ženy, vyvarovat se familiárnímu přístupu k ženě.

 • Snažit se zamezit tomu, aby se rodičky během porodu vzájemně slyšely.
 • Zajistit pro rodičku a novorozence základní potřeby: klid, teplo v místnosti (nahřáté ručníky apod.), pocit soukromí a bezpečí.
 • Oslovovat ženu příjmením.

5. ODBORNOST

Sledovat a uplatňovat nejnovější odborná doporučení (místní odborné společnosti, WHO, ENCA IMBCO apod.) a uplatňovat lege artis postupy.

 • Odpovídat za kvalitu péče poskytovanou každou ošetřující osobou.
 • Uplatňovat prokazatelně přínosné, vědecky podložené postupy (lege artis).
 • Zavádět opatření přispívajících ke zdravotní pohodě matky a dítěte.
 • Porodní péči řídit výhradně potřebami rodičky a dítěte.
 • Zajistit rodičkám přístup k profesionální péči porodních asistentek.
 • Nepraktikovat postupy, které jsou vědecky označené za škodlivé (non lege artis).

6. SOUHLAS

Provádět veškeré lékařské zásahy a medikaci pouze v opodstatněných případech a vždy na základě informovaného souhlasu rodičky.

 • Omezit na minimum rutinní postupy, jejichž provádění není při fyziologickém porodu opodstatněné, nevyžaduje-li to aktuální zdravotní stav (intravenózní podání oxytocinu, epiziotomie, dirupce vaku blan, okamžité přerušení pupečníku apod.).

7. BEZ POPLATKŮ

Nezpoplatňovat přítomnost blízké osoby u porodu a umožnit, aby ženu mohlo doprovázet více osob najednou.

 • Potvrzovat právo matky na nepřetržitou podporu blízké osoby ve všech fázích porodu.

8. SVOBODA

Volbu polohy ponechat ve všech dobách porodních na rozhodnutí rodičky.

 • Odrazovat od horizontální polohy vleže na zádech.

9. STOP ŠKODLIVÉ SEPARACI

Podporovat raný kontakt kůže na kůži a samopřisátí. Zajistit nepřetržitou blízkost matky a dítěte po porodu i na oddělení šestinedělí. Vyšetřovat fyziologického novorozence na těle matky nebo v její těsné blízkosti.

 • Vnímat matku a novorozeně jako jednu jednotku.
 • Omezit rutinní postupy péče o novorozence na minimum.
 • Podporovat ranou vazbu matky a dítěte a jejich kontakt kůže na kůži bezprostředně po porodu nejméně po dobu jedné hodiny, a není-li to ze zdravotních důvodů možné, tak neprodleně podpořit ranou vazbu otce a dítěte.

10.KOJENÍ

V maximální možné míře podporovat kojení, zajistit vlídnou a praktickou pomoc, naslouchat potřebám a požadavkům matky.

 • Zaměřit se na prevenci možných problémů s kojením.
 • Povzbuzovat matku v rozpoznávání, kdy je dítě připravené na kojení a nabízet jí pomoc.
 • Trpělivost v přístupu k ženě při praktickém nácviku kojení.
 • Usilovat o udělení certifikace Baby friendly hospital (BFH) a dodržovat podmínky stanovené touto certifikací.